Bonificació o exempció de l'IVTM

Descripció

Procediment a seguir per obtenir l'exempció o bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Es pot sol·licitar l'aplicació de l'exempció o bonificació en els següents casos:

  1. Vehicles per persones amb mobilitat reduïda
  2. Vehicles agrícoles
  3. Vehicles elèctrics o híbrids
  4. Vehicles amb combustible GLP, GNL o GNC
  5. Vehicles històrics o de més de 25 anys

 

Destinataris

Persones físiques o jurídiques i Entitats, al nom de la qual consti el vehicle en el permís de circulació.

Forma d'iniciació
Instància de part
Termini per resoldre i notificar
1 mes
Documentació

Els interessats han d'adjuntar còpia de la documentació tècnica del vehicle i si escau, del certificat de minusvalidesa emès per l'òrgan competent o de la Cartilla d'Inspecció Agrícola, segons motiu de la sol·licitud.

TAXA
NO
Silenci administratiu
Negatiu