Publicació modificació ordenances

29-Maig-2024

El passat 29 d'abril de 2024 es varen aprovar modificacions a les següents ordenances, publicades en el BOIB nº 69, de 25 de maig de 2024:

 • l’Ordenança Reguladora de la taxa
  per a l’ús del refugi del port de sa calobra i establiment de preus públics
  municipals per a l’ús dels serveis de banys públics.
 • l’Ordenança fiscal Reguladora de la
  de la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic, així com pel rodatge de
  pel·lícules, vídeos, gravacions televisives i sessions fotogràfiques.
 • l’ordenança fiscal reguladora de les
  taxes per a l'aparcament de vehicles de tracció mecànica a les vies municipals
  (ORA/Zona blava) i de regulació de les zones de circulació restringida (ACIRE).