Convocatòria del ple en sessió extraordinària

26-Abril-2016

El proper dijous, 28 d'abril, a les 19.30 h, es celebrarà el ple en sessió extraordinària, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació acta anterior. 
2. Aprovació relació llocs de treball de l’Ajuntament.
3. Liquidació del pressupost general 2015. 
4. Aprovació pressupost general 2016.
5. Aprovació Reglament regulador dels criteris d’atorgament del complement de productivitat al personal al servei de l’Ajuntament d’Escorca.
6. Aprovació aportació anual al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
7. Adhesió a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per el personal funcionari de l’Ajuntament. 
8. Precs i preguntes"