Llicència d'obra

Àrea
Descripció

Procediment a seguir per obtenir la llicència d'obra.

Les construccions, instal·lacions o obres podran consistir en:

 1. Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de qualsevol classe de nova planta.
 2. Obres de demolició.
 3. Obres en edificis, tant aquells en què es modifiqui la disposició interior com l’aspecte exterior.
 4. Explanacions, pavimentacions i altres actuacions urbanístiques detallades en els projectes d’urbanitzacions i parcel·lacions de terrenys.
 5. Alineacions i rasants.
 6. Obra de fontaneria i clavegueram.
 7. Obres en el cementiri.
 8. Projectes d’urbanització, parcel·lacions, obres de primera utilització, demolicions, moviments de terra, …
 9. Pròrrogues de llicències.
Destinataris

Persones físiques o jurídiques i entitats que siguin propietaris o posseïdors dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o s’executin les obres.

Forma d'iniciació
Instància de part
Termini per resoldre i notificar
1 mes
Documentació
 • Fotocòpia DNI.
 • Full d'encàrrec de l'obra del mestre d'obres o equivalent amb la documentació corresponent.
 • Pressupost detallat de les actuacions a dur a terme.
 • Fotografies (2 mínim) i croquis de l'estat actual i la ubicació de l'immoble objecte de l'actuació.
 • Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI.
 • Plànol de situació.
 • Còpia del projecte de les actuacions a dur a terme, quan sigui exigible d'acord amb la normativa vigent.
TAXA
NO
Silenci administratiu
Negatiu