Autorització filmació-sessió fotogràfica

Àrea
Descripció

Utilització dels carrers, places i altres llocs públics per el rodatge de pel·lícules, vídeos, gravacions televisives i sessions fotogràfiques de naturalesa lucrativa.

Destinataris

Persones físiques i jurídiques i entitats

Forma d'iniciació
Instància de part
Termini per resoldre i notificar
1 mes
TAXA
SI
Silenci administratiu
Negatiu