Alta al Padró Municipal d'Habitants

Àrea
Descripció

Procediment a seguir per tramitar l'alta de ciutadans en el Padró Municipal d'Habitants

Destinataris

Persones físiques residents al municipi

Forma d'iniciació
Instància de part
Requisits

Documentació

ALTES:

  1. DNI / Passaport / NIE (document d'identificació)
  2. Document que acrediti l'ocupació de l'habitatge, escriptura de propietat o contracte de lloguer, en cas de no ser el titular autorització d'aquest i fotocòpia del seu document acreditatiu.
  3. Llibre de família en el cas de sentència judicial fotocòpia de la mateixa


ALTES PER NAIXEMENT:

  1. DNI / Passaport / NIE (document d'identificació) dels pares (cal que compareguin tots dos)
  2. Llibre de família
TAXA
NO
Silenci administratiu
Negatiu